Portal ludzi otwartych wiara.pl

 • forum
 • blog
 • moja wiara
 • spotkania
 • zapytaj
 • powiększ

  Aby zmienić wielkość tekstu na stronie, przytrzymaj ctrl (na komputerach MAC - cmd) i wciśnij klawisz "+" aż do uzyskania pożądanego efektu.

  Aby zmniejszyć - użyj klawisza "-". By wrócić do stanu początkowego, przytrzymaj ctrl (na MAC - cmd) i wciśnij "0".

Regulamin Serwisów Instytutu Gość Media

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Serwisów Instytutu Gość Media mają następujące znaczenie:

 1. Archiwum zdjęć – baza zdjęć zamieszczona w Serwisie pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl

 2. Awaria – nagła niedostępność lub utrudnienie w dostępności Serwisów uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca ich prawidłowe funkcjonowanie.

 3. Cennik – dokument zawierający informacje o parametrach technicznych oferowanych Usług, wraz z zestawieniem aktualnych opłat za korzystanie z Usług, udostępniany Użytkownikowi przez Operatora.

 4. Hosting – Usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi wydzielonej powierzchni serwerowej służącej do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, w celu prowadzenia przez niego strony internetowej w publicznej sieci www oraz prowadzenia przez niego bloga tj. publikowania przez niego wpisów (postów) dostępnych w publicznej sieci www.

 5. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto – utworzony w wyniku Rejestracji indywidualny profil Użytkownika w Serwisie,, służący do zarządzania Usługami i danymi Użytkownika.

 7. Licencja – umowa na podstawie której Operator udziela Użytkownikowi uprawnienia do korzystania ze Zdjęć lub innych Utworów, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe.

 8. Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, polegający na podaniu identyfikatora (loginu) i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do Konta.

 9. Okres abonamentowy - okres czasu, na który zawarta jest Umowa (miesiąc, kwartał, pół roku, rok), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na podstawie Umowy odpłatnej.

 10. Operator – Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90.

 11. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych na podstawie Umowy odpłatnej.

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisów Instytutu Gość Media.

 13. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Operatora.

 14. Serwisy – serwisy internetowe administrowane przez Operatora (w tym w domenach gosc.pl, malygosc.pl, radioem.pl, wiara.pl, fotogosc.pl, igomedia.pl), za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi.

 15. Subskrypcja – Usługa polegająca na udostępnianiu w ramach pakietów treści dostępnych w Serwisach.

 16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.

 17. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne, w szczególności komputer lub smartfon, przeznaczone do korzystania z Usług.

 18. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Operatora za pośrednictwem Serwisów; w zakresie świadczenia Usług na rzecz Konsumentów stanowią one usługi cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 19. Utwór - utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 20. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów za pośrednictwem sieci Internet.

 21. Zdjęcie – fotografia w formie cyfrowej zamieszczona w Archiwum zdjęć objęta ofertą Operatora.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkowników.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisów jest otwarty dla każdego Użytkownika, który posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, przy czym możliwość zawarcia Umowy oferowana jest wyłącznie osobom, które ukończyły 16 lat.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://igomedia.pl/Regulamin-serwisow
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 5. Postanowienia Umowy niezgodne z postanowieniami Regulaminu, mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu.
 6. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Postanowienie ust. 6 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3. Rodzaje i zakres usług

 1. Operator świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. prowadzenia Konta,
  2. Subskrypcji,
  3. Hostingu,
  4. dostępu do innych treści oraz mechanizmów informatycznych i społecznościowych dostępnych w Serwisach, w tym, wpisywania intencji modlitewnych, dodawania ogłoszeń o wydarzeniach, korzystania z forum, udziału w sondach, ankietach, konkursach i quizach, korzystania z elektronicznych formularzy kontaktowych oraz zawierania umów za pośrednictwem formularzy elektronicznych
  5. newslettera.
 2. Oferta świadczonych Usług za pośrednictwem Serwisów jest ważna do czasu jej zawieszenia lub wycofania z zakresu Usług świadczonych przez Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych Usług, a także do organizowania akcji promocyjnych, w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać na czas oznaczony nieodpłatny lub na warunkach preferencyjnych dostęp do Usług świadczonych przez Operatora, w szczególności do usługi Subskrypcji. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych zawarte będą w odrębnych regulaminach zamieszczanych w Serwisach.
 4. W ramach Usługi prowadzenia Konta Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji informacje o zmianach funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta, w tym o nowościach i zmianach w zakresie Usług oraz o akcjach promocyjnych, o których mowa w ust. 3.
 5. W Serwisach zamieszczane są reklamy towarów i usług Operatora oraz zewnętrznych reklamodawców.
 6. Zasady świadczenia przez Operatora usługi Subskrypcji określone są w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin .
 7. Zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl oraz prowadzenia konta w tym sklepie określone są w odrębnym regulaminie, dostępnym pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl/informacje/#regulamin.
 8. Zasady udzielania przez Operatora Licencji na korzystanie ze Zdjęć i dostarczania Zdjęć za pośrednictwem serwisu pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl określone są w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl/regulamin.

§ 4. Wymagania techniczne i Konto

 1. Do korzystania z Usług wymagane jest:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,

  3. wyłączone narzędzia blokujące wyświetlanie reklam (np. typu ad block) lub innych treści zamieszczanych w Serwisach.

 2. Możliwość skorzystania z poszczególnych Usług może być uzależniona od spełnienia innych wymagań technicznych, w tym posiadania Konta, posiadania aktywnego konta e-mail, wprowadzenia określonych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego Użytkownika (w tym włączonej obsługi plików cookies), zainstalowania przez niego dodatkowego oprogramowania (w tym programu Adobe Flash Player), o czym Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

 3. Utworzenie Konta wymaga Rejestracji.

 4. Rejestracja, z zastrzeżeniem ust. 6, odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego pod adresem internetowym https://moj.gosc.pl/rejestracja i wymaga:

  1. podania aktywnego adresu e-mail Użytkownika,

  2. utworzenia loginu i hasła,

  3. złożenia przez Użytkownika oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu i potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Operatora,

  4. potwierdzenia przez Użytkownika ukończenia 16 lat.

 5. Podczas Rejestracji, a po jej dokonaniu - za pośrednictwem Konta, Użytkownik może udzielić dodatkowej zgody na przesyłanie przez Operatora informacji handlowych. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne.

 6. Rejestracja może nastąpić także za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisach Facebook lub Google i wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia przez Użytkownika ukończenia 16 lat.

 7. Zabronione jest używanie jako loginu lub zawieranie w loginie: imienia Boga, imion/nazw demonów, imion/nazw świętych/bóstw w żadnej religii, imienia i nazwiska innych niż Użytkownik osób, a także słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

 8. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy Rejestracji.

 9. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://moj.gosc.pl poprzez podanie loginu oraz hasła utworzonego podczas Rejestracji.

 10. Logowanie do Konta może także nastąpić za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisach Facebook lub Google.

 11. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony wszelkich haseł i kodów dostępowych, nieudostępnienia ich osobom trzecim, używania haseł składających się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr, znaków przestankowych.

   

§ 5. Zawarcie umowy

 1. Umowy mogą zostać zawarte:
  1. w formie pisemnej,
  2. w formie elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego popisu elektronicznego),
  3. za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w Serwisach przez Operatora,
  4. w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty e-mail,
  5. za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
 2. Umowy mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony.
 3. Cenniki publikowane lub udostępniane przez Operatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 6. Płatności

 1. Usługi świadczone są:
  1. odpłatnie – w przypadku zawarcia umowy odpłatnej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy,
  2. nieodpłatnie – w pozostałych przypadkach.
 2. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.
 3. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.
 4. Opłata abonamentowa za Usługę jest wynagrodzeniem wyłącznie za udostępnienie Usługi. Nie obejmuje natomiast innych kosztów niezbędnych do korzystania z Usługi, takich jak opłaty telekomunikacyjne, koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, certyfikatu, zaprojektowania strony internetowej lub konfiguracji systemu komputerowego.
 5. Z tytułu Usług odpłatnych wystawiany jest paragon, a na żądanie Użytkownika zgłoszone przed zawarciem umowy – faktura VAT. Paragon możliwy jest do odbioru w siedzibie Operatora, a ewentualna faktura VAT wysyłana jest pocztą e-mail.

§7. Hosting

 1. W ramach Hostingu Operator udostępnia Użytkownikowi wydzielony zasób systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Operatora w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi w celu prowadzenia przez Użytkownika strony internetowej lub bloga w publicznej sieci www.
 2. Usługa Hostingu dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy do dnia 30.09.2023 r. zawarli z Operatorem umowę na świadczenie usługi Hostingu oraz posiadali na ten dzień utworzone za pośrednictwem Konta stronę internetową lub bloga. Nieodpłatne umowy Hostingu, gdy Użytkownik na dzień 30.09.2023 r. nie posiadał utworzonej strony internetowej lub bloga uległy z tym dniem wygaśnięciu.
 3. Umowa Hostingu w zakresie powierzchni serwerowej nie przekraczającej 120 MB ma charakter nieodpłatny. Za pośrednictwem Konta Użytkownicy, o których mowa w ust. 2 mogą także złożyć zapytanie ofertowe w sprawie zawarcia odpłatnej Umowy Hostingu w zakresie zwiększenia przestrzeni dyskowej.
 4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 3 Operator udostępni Użytkownikowi informacje o:
  1. głównych cechach Usługi, w tym o możliwej do przydzielenia przestrzeni dyskowej;
  2. sposobie porozumiewania się z Konsumentem, który w braku odmiennych informacji odbywać się będzie za pośrednictwem poczty e-mail;
  3. wszystkich opłatach na rzecz Operatora, w tym płatności należnych w jednym Okresie abonamentowym;
  4. czasie trwania Umowy oraz przesłankach i zasadach jej wypowiadania;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy, który w braku odmiennych informacji jest równy okresowi, na który zawarta jest Umowa odpłatna;
  6. informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku żądania świadczenia usługi przed upływem okresu odstąpienia.
 5. Odpłatna Umowa Hostingu jest zawierana na podstawie zamówienia (stanowiącego ofertę), składanego w odpowiedzi na informację, o której mowa w ust. 4.
 6. Składając zamówienie na odpłatną Umowę Hostingu Użytkownik:
  1. podaje dane indentyfikacyjne i adresowe wymagane przez Operatora,
  2. dokonuje wyboru możliwej do przydzielenia przestrzeni dyskowej oraz w razie takiej możliwości - Okresu abonamentowego,
  3. akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  4. składa oświadczenie o żądaniu świadczenia usługi przed upływem okresu odstąpienia, powodujące utratę prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,
  5. składa ewentualne żądanie wystawienia faktury VAT.
 7. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia, Operator przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia, do którego załącza na trwałym nośniku (w postaci informacji na adres e-mail wskazany przy Rejestracji lub w postaci zamieszczenia stosownej informacji na Koncie):
  1. treść aneksu umowy,
  2. Regulamin.
 8. Nieodpłatna Umowa Hostingu zawierana jest na czas nieoznaczony. Odpłatna Umowa Hostingu, w braku odmiennych postanowień, zawierana jest na czas określony równy Okresowi abonamentowemu wskazanemu w treści zamówienia.
 9. Operator w ramach usługi Hostingu udostępnia oprogramowanie, zawierające narzędzia informatyczne niezbędne do tworzenia i modyfikowania przez Użytkownika strony internetowej lub bloga. Użytkownik może używać jedynie narzędzi informatycznych udostępnionych przez Operatora. Narzędzia są zróżnicowane i zależne od tego czy Umowa jest odpłatna czy też nie. Lista udostępnionych narzędzi znajduje się w opisie w Koncie lub Cenniku.
 10. Opublikowanie postów na blogu oznacza ich upublicznienie w sieci Internet, a zatem możliwe jest zapoznanie się z nimi osób trzecich. Upublicznienie postów na blogu, według wyboru Użytkownika, może być pełne (blog publiczny) lub niepełne (blog ukryty). Blog publiczny występuje na liście blogów, nowe notki pokazują się w ostatnio dodanych, a ponadto jest indeksowany przez wyszukiwarki internetowe. Blog ukryty nie pokazuje się na listach, w Serwisach nie ma informacji o nowych notkach, jest również niewidoczny dla wyszukiwarek internetowych. Treści zamieszczone na blogu oznaczonym jako ukryty nie są jednak zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, o ile wpiszą one prawidłowy adres internetowy bloga.
 11. Jeśli Użytkownik wykorzysta parametry serwera wirtualnego w ramach wiążącej Umowy, a nie skorzysta z możliwości odpłatnej zmiany zakresu Usługi, Usługa Hostingu świadczona będzie wyłącznie do parametrów wynikających z dotychczasowej Umowy.
 12. Redagowanie strony internetowej lub bloga leży po stronie Użytkownika.

§8. Inne mechanizmy społecznościowe

 1. W ramach Konta Użytkownik może stworzyć wizytówkę i spersonalizować ją za pośrednictwem pliku graficznego (awatara). Wgrywając plik graficzny Użytkownik zezwala na wykorzystywanie obrazu na nim zamieszczonego (w tym własnego wizerunku) w celu jego prezentacji w wizytówce, w spisach Użytkowników (wyszukiwanie znajomych) oraz przy wszystkich dokonanych w Serwisach wpisach (w tym na forum).
 2. Użytkownik posiadający Konto, może zamieszczać wpisy na forum.
 3. Zamieszczając wpis na forum Użytkownik akceptuje treść Regulaminu Forum Wiara.pl, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Regulamin-forum zawierającego szczegółowe zasady korzystania z forum i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Zamieszczając wpis na forum, w stosunku do którego przesłano odpowiedź, Użytkownik zgadza się, że nie będzie mógł w przyszłości żądać jego usunięcia. Treść wpisu pozostanie na forum nawet w przypadku całkowitego usunięcia konta, gdyż takiego rozwiązania wymaga zachowanie ciągłości dyskusji, przy czym w takim przypadku w miejsce nazwy autora wpisu zostanie zamieszczona informacja „Anonim – konto usunięte”.
 5. Użytkownik posiadający Konto może, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Operatora, przesłać zaproszenie na wydarzenie, w celu opublikowania go w Serwisie w domenie wiara.pl. Operator może odmówić opublikowania zaproszenia lub dokonać jego usunięcia jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu, w tym zakaz dostarczania treści bezprawnych.
 6. Użytkownik może za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Operatora przesłać zapytanie, w celu uzyskania odpowiedzi na nie w Serwisie w domenie wiara.pl. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi, w szczególności gdy pytanie narusza postanowienia Regulaminu, w tym zakaz dostarczania treści bezprawnych.
 7. Użytkownik może za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Operatora przesłać intencję modlitewną, w celu opublikowania jej w Serwisie w domenie wiara.pl. Operator może odmówić opublikowania intencji, która:
 1. jest w sposób oczywisty zdublowana tj. została wysłana kilkakrotnie w ciągu kilku minut,
 2. nie jest prośbą o modlitwę,
 3. zawiera dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby, której dotyczy,
 4. narusza inne postanowienia Regulaminu, w tym zakaz dostarczania treści bezprawnych.

 

§9. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić newsletter, znajdujący się w ofercie Operatora.
 2. W celu zamówienia newslettera Użytkownik podaje adres e-mail, wybiera rodzaj newslettera oraz akceptuje Regulamin.
 3. Newsletter przesyłany jest na adres e-mail podany przez Użytkownika oraz może zawierać różne treści, w tym informacje handlowe dotyczące działań oraz produktów i usług Operatora oraz podmiotów współpracujących z Operatorem.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera, poprzez kliknięcie w link zamieszczany w stopce wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

§10. Prawa autorskie i zakaz udostępniania Usług

 1. Treści zamieszczone w Serwisach, podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z dostarczonych im treści zamieszczonych w Serwisach stanowiących Utwory w zakresie własnego użytku osobistego oraz w ramach udzielonej przez Wydawcę Licencji w zakresie zwielokrotniania na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie lub innym urządzeniu mobilnym) i bezterminowego przechowywania.
 3. Korzystanie Utworów nie oznacza nabycia przez Użytkowników praw autorskich do nich. W szczególności, bez zezwolenia Operatora lub innych podmiotów uprawnionych, zabronione jest zwielokrotnienie Utworu z wyjątkiem określonym w ust. 2, a także rozpowszechnianie go, w szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania praw zależnych wobec Utworów.
 5. Użytkownik nie posiada prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).
 6. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części.
 7. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, w szczególności instalować skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemów banerowych, systemów aliasów, systemów darmowych komponentów, liczników.

§11. Odpowiedzialność Użytkownika za dostarczane materiały

 1. Treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych mechanizmów informatycznych i społecznościowych, są prywatnymi opiniami i poglądami Użytkownika, który je zamieścił i nie mogą być w żaden sposób identyfikowane ze stanowiskiem Operatora.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych mechanizmów informatycznych i społecznościowych, a także zobowiązuje się, że będą zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Operator nie ingeruje w treści zamieszczone na stronach internetowych lub blogach oraz w ramach korzystania z innych mechanizmów informatycznych i społecznościowych, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać treści w języku innym niż język polski.

§12. Zakaz dostarczania treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem

 1. Użytkownik nie może zamieszczać, przechowywać, rozpowszechniać lub propagować treści niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejszy Regulamin.
 2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub propagowanie treści:
  1. sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym wprowadzające w błąd lub stanowiące podszywanie się pod inne osoby,
  2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierających treści wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, bądź podstawowymi zasadami kultury osobistej;
  3. promujące niemoralne postawy i zachowania;
  4. szerzące nienawiść, podżegające do przemocy albo innych zachowań sprzecznych z prawem lub stanowiących formę agresji werbalnej;
  5. faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich (w tym antysemickich);
  6. przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym erotycznych lub pornograficznych;
  7. godzących w dobre imię Kościoła Rzymskokatolickiego lub sprzecznych z jego nauczaniem albo etyką chrześcijańską lub naruszających inne wartości propagowane przez Operatora;
  8. służących reklamie lub innym celom komercyjnym, chyba że co innego wynika z Umowy odpłatnej zawartej przez Użytkownika z Operatorem.

§13. Zgłaszanie treści niezgodnych z prawem

 1. Operator w celu umożliwienia Użytkownikom zgłaszania zamieszczenia przez innych Użytkowników w Serwisach treści niezgodnych z prawem lub naruszających postanowienia Regulaminu udostępnia formularz elektroniczny dostępny w stopce pod ikoną „Zgłoś błąd".

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 wymaga podania aktywnego adresu e-mail oraz opisu okoliczności będących przedmiotem zgłoszenia.

§14. Wstrzymanie i blokada świadczenia Usług oraz usunięcie danych z serwera

 1. Operator ma prawo do wstrzymania świadczenia Usług i okresowych przerw technicznych w działaniu Konta lub w ciągłości pracy serwerów Operatora, w szczególności w celu dokonywania napraw, bądź wprowadzania zmian w należących do Operatora systemach teleinformatycznych i aktualizowania ich zawartości.

 2. Operator może dokonać blokady całości lub części Usług w przypadku gdy:

  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

  2. Użytkownik zalega z Opłatą abonamentową za okres przekraczający 30 dni,

  3. Użytkownik, nie posiadający odpłatnej Umowy Hostingu lub wykupionej Subskrypcji, nie dokonał logowania do Konta przez okres dłuższy niż 6-miesięcy.

 3. Dokonując blokady Usług, Operator informuje o tym Użytkownika. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto zawiadomienie następuje poprzez przesłanie, na adres e-mail wskazany przy Rejestracji, informacji zawierającej wskazanie przyczyny dokonania blokady oraz ewentualne wezwanie do usunięcia naruszenia, w tym do uregulowania należności lub zmiany wpisu na blogu lub czacie, w terminie 14 dni.

 4. Operator ma prawo do usunięcia danych z serwera, w tym usunięcia ze skutkiem natychmiastowym bądź poszczególnych treści (w tym wpisów na blogu lub czacie) zamieszczonych przez Użytkownika bądź utworzonych przez niego stron internetowych lub blogów, w przypadku gdy:

  1. zamieszczona treść narusza postanowienia § 12 Regulaminu,

  2. Użytkownik nie posiadający odpłatnej umowy Hostingu nie dokonał wpisu na utworzonej przez siebie stronie internetowej lub blogu przez okres 6 miesięcy,

  3. pomimo upływu terminu określonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady całości lub części Usługi, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik nie usuwa naruszeń.

 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć stronę internetową lub bloga. Usunięcie strony internetowej lub bloga powoduje nieodwracalną utratę ich treści. W celu uniknięcia utraty treści strony internetowej lub bloga, przed ich usunięciem Użytkownik ma możliwość zapisania ich treści.

 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje wygaśnięcie Subskrypcji i Umowy Hostingu oraz nieodwracalną utratę strony internetowej lub bloga powiązanego z tym Kontem. W celu uniknięcia utraty treści strony internetowej lub bloga powiązanego z usuwanym Kontem, przed jego usunięciem Użytkownik ma możliwość zapisania ich treści na własnym urządzeniu końcowym.

§15. Odpowiedzialność Operatora

 1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, gdy nastąpiła ona bez winy Operatora, w szczególności na skutek:
  1. działania siły wyższej,
  2. zawinionego działania Użytkownika lub osób, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
  3. działania lub nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika lub oprogramowania innego niż będącego przedmiotem Umowy,
  4. wadliwego działania publicznej sieci teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii powstałych bez winy Operatora.
 2. Operator podejmie działania w celu usunięcia Awarii w terminie 48 godzin od daty jej zgłoszenia. W przypadku gdy z przyczyn technicznych usunięcie Awarii nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator powiadomi o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto informacja może zostać także przekazana poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przy Rejestracji .
 3. Za każdy dzień Awarii lub wstrzymania świadczenia Usług, z przyczyn zawinionych przez Operatora, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu proporcjonalnej części Opłaty abonamentowej za okres przerwy.
 4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym odpłatnej Umowy na czas określony przed upływem Okresu abonamentowego, z przyczyn zawinionych przez Operatora, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej Opłaty abonamentowej za niewykorzystany Okres abonamentowy.
 5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§16. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług, w tym w razie wystąpienia Awarii.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl  lub za pośrednictwem formularza elektronicznego, o którym mowa w §13 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne (login lub imię i nazwisko) oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację,
  2. opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wystarczających danych Operator może zwrócić się o ich uzupełnienie.
 5. Operator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując zgłaszającego reklamację o swojej decyzji za pośrednictwem poczty e-mail. Do czasu rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się czasu, w którym następuje jej uzupełnienie.
 6. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 15 ust. 6 będzie zasadna, Operator dopełni obowiązków określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta, związanych z roszczeniami o doprowadzanie usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 9. Operator nie świadczy usług posprzedażnych.
 10. Operator nie jest zobowiązany do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa
  w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 11. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

§17. Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 2. Operator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 3. Operator posługuje się danymi osobowymi Użytkowników:
 1. w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia Usług,
 2. w celu realizacji ciążących na Operatorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 3. w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Operatora, w szczególności kontaktowania się w związku ze świadczonymi Usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, polegającymi na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Operatora,
 4. na podstawie zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach.
 1. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez Operatora danych osobowych Użytkowników, w tym o przysługujących Użytkownikom prawach, określone są w Polityce Prywatności, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dostępnej pod adresem https://www.wiara.pl/info/polityka_prywatnosci.

§18. Zmiana Umowy

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do zmiany treści Usługi, w każdym czasie z powodu ważnych przyczyn, za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa, wpływające na prawa i obowiązki Operatora lub Użytkownika,
  2. prawomocne orzeczenia sądu lub decyzje administracyjne, wpływające na prawa i obowiązki Operatora lub Użytkownika,
  3. zmiany warunków świadczenia Usług, wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
  4. zmiany zakresu Usług,
  5. sytuację, gdy dalsze świadczenie Usług w dotychczasowej formie będzie nadmiernie utrudnione lub nie będzie leżało w interesie Operatora.
 2. Zmiany Regulaminu lub Cennika będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym: https://igomedia.pl/Regulamin-serwisow
 3.  Zmiany Regulaminu oraz Cennika będą wchodziły w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ich opublikowania. Zmiany Cennika będą miały zastosowanie do Umów zawartych po ich wejściu w życie.
 4. W przypadku gdy zmiana treści Usługi istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Usługi lub korzystania z niej, Operator poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 5 i 6.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. W takim przypadku w przypadku odpłatnej Umowy Konsumentowi będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej opłaty za niewykorzystany okres.
 6. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 5 z powodu zmiany treści Usługi nie będzie przysługiwało, jeżeli:
  1. zmiana treści Usługi nie wpływa istotnie i negatywnie na dostęp Konsumenta do tej usługi lub korzystania z niej lub
  2. Operator zapewni Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 7. Postanowienia ust. 4 - 6 mają odpowiednie zastosowanie do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§19. Zakończenie Umowy

 1. Umowa wygasa jeżeli Użytkownik:
  1. nie dokonał aktywacji Konta w terminie 7 dni,
  2. dokonał usunięcia Konta.
 2. Umowa zawarta na czas określony wygasa po upływie Okresu Abonamentowego, z tym zastrzeżeniem że odpłatna Umowa Hostingu ulega po upływie Okresu Abonamentowego przekształceniu w umowę nieodpłatną.
 3. Operator lub Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Operator może jednak wypowiedzieć umowę w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jedynie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
 4.  zmiany przepisów prawa, wpływające na prawa i obowiązki Operatora lub Użytkownika,
 5. prawomocne orzeczenia sądu lub decyzje administracyjne, wpływające na prawa i obowiązki Operatora lub Użytkownika,
 6. zmiany warunków świadczenia Usług, wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
 7. zmiany zakresu Usług.
 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, w tym zawartą na czas oznaczony, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku wstrzymania świadczenia Usług z przyczyn zawinionych przez Operatora przez okres dłuższy niż 14 dni,
  2. w przypadku Awarii trwającej przez okres dłuższy niż 14 dni.
 2. Operator może wypowiedzieć Umowę, w tym zawartą na czas oznaczony, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. jeżeli pomimo upływu terminu określonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady Usługi, o której mowa w §14, Użytkownik nie usuwa naruszeń, w tym nie uiszcza należności,
  2. jeżeli dalsze świadczenie Usług będzie nadmiernie utrudnione.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl
 4. W przypadku gdy wypowiedzenie odpłatnej Umowy, o którym mowa niniejszym §19 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej opłaty za niewykorzystany okres.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie przysługuje w przypadku:
  1. umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przesłał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
 7. Postanowienia ust.  8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. W celu uniknięcia utraty danych z serwera Operatora, w tym strony internetowej lub bloga powiązanego z Kontem, Użytkownik uprawniony jest do ich zapisania na swoim urządzeniu końcowym przed zakończeniem Umowy.
 9. Po zakończeniu Umowy, z innych przyczyn niż usunięcie Konta, dane będą przechowywane na serwerze Operatora przez 30 dni, a następnie zostaną trwale usunięte z przestrzeni serwera Operatora, z zastrzeżeniem ust. 13.
 10. Operator jest uprawniony do utrwalenia faktu zamieszczenia materiałów zawierających treści niezgodne z prawem lub z Regulaminem i przechowywania takiego utrwalenia nie dłużej niż przez 3 lata.

§20. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami rozstrzygane są przez sądy powszechne, zgodnie z ogólną właściwością rzeczową i miejscową.
 3. Korzystając z Usług, Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe oraz akceptuje je bez zastrzeżeń.
 4. W razie sprzeczności między Regulaminem a regulaminami szczegółowymi, w tym wskazanymi w §3, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych ostatnich regulaminów.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: kontakt@igomedia.pl

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy.........................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .....................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ....................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data .............................................

 

Poprzednia, archiwalna wersja Regulaminu

«« | « | 1 | » | »»