Portal ludzi otwartych wiara.pl

 • forum
 • blog
 • moja wiara
 • spotkania
 • zapytaj
 • powiększ

  Aby zmienić wielkość tekstu na stronie, przytrzymaj ctrl (na komputerach MAC - cmd) i wciśnij klawisz "+" aż do uzyskania pożądanego efektu.

  Aby zmniejszyć - użyj klawisza "-". By wrócić do stanu początkowego, przytrzymaj ctrl (na MAC - cmd) i wciśnij "0".

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych w domenach i subdomenach należących do Instytutu Gość Media (w szczególności wiara.pl, gosc.pl, malygosc.pl, radioem.pl, igomedia.pl), administrowanych przez Instytut Gość Media, (dalej łącznie Serwisy) jest Instytutu Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, nr NIP 954-275-10-90 (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice; e-mail: rodo@igomedia.pl
  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisach dochodzi do gromadzenia:
  1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany 
  w dalszej części polityki prywatności, niemniej wiąże się on z Regulaminem świadczenia usług w ramach Serwisów, który dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.wiara.pl/info/regulamin.
   

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisów mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
 4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisów każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 6. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

IIIA KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisach numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  1. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III B FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnych Serwisach formularzy kontaktowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisach formularzy kontaktowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  1. czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzach kontaktowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III C STREFA KLIENTA – zakupy/usługi/konkursy/quizy

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. zawarcia umowy na odległość (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. nr 2020, poz. 287 z późn. zm.) za pośrednictwem udostępnionego formularza elektronicznego lub zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym  zakresie prowadzenia konta użytkownika – „wykonanie umowy”.
  2. umożliwienia przeprowadzenia konkursu lub quizu oraz wzięcia w nim udziału przez uczestników (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
  3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny, przepisy konsumenckie oraz inne przepisy prawne regulujące tryb prowadzenia ww. postępowań.
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, archiwizowania dokumentacji podatkowej, a także usuwania treści niezgodnych z prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO) - "obowiązek prawny".
  5. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkownika, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - „prawnie uzasadniony interes", którym jest podnoszenie standardów obsługi użytkownika.
  6. przesyłania informacji marketingowych/handlowych np. newsletter, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO) -„prawnie uzasadniony interes”, którym jest doręczenie personalizowanych informacji o nowościach, wydarzeniach, promocjach itp. oferowanych przez Administratora lub jego Partnerów. 
  7. publikacji wyników konkursu lub quizu - (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda".
   W celu przesyłania informacji, o których mowa w pkt. 5) 6) (powyżej), Administrator korzysta z numeru telefonu oraz adresu e-mail wskazanych przez Użytkownika, na podstawie odrębnie wyrażonych przez niego zgód, w myśl przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Te zgody można w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisów w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zapewnienia właściwej obsługi sprzedażowej, a w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz inne dane, w tym informacje niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej obsługi sprzedażowej. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisów. 
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. ​​czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. okres prowadzenia dokumentacji sprzedażowe w związku z gwarancją oraz rękojmią.

III D MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.
 2. Instytut Gość Media jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają strony Administratora, utworzone w mechanizmach społecznościowych Facebooka(dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów 
   i usług Facebooka,
  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych 
   i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka).Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  1. w niniejszym dokumencie,
  2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
 11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
   

III EKOMUNIKACJA MARKETINGOWA-NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (w tym na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (w tym przy użyciu numeru telefonu) w formie newslettera, na podstawie zamówienia subskrypcji newslettera, w tym stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO) – „uzasadniony interes prawny”.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikacji marketingowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takiej komunikacji. 
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu rezygnacji ze subskrypcji (wniesienia sprzeciwu) lub zaprzestania wydawania newslettera, w zależności od tego co będzie pierwsze.
 4. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
  1. kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wysyłanej w ramach newslettera wiadomości,
  2. kontakt z Administratorem lub IOD.

III F KOMENTOWANIE, FORUM ORAZ WPISYWANIE INTENCJI MODLITEWNYCH I OGŁOSZEŃ

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy pod artykułami, korzystania z forum oraz dodawania intencji modlitewnych, a także udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy pod artykułami, a także udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dodawania komentarzy, dokonywania wpisu na forum, przekazania intencji modlitewnych i wymiany informacji. 
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych, gromadzonych na podstawie zgody, do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. 
 6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin Serwisów, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisami.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisów oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisów przez użytkowników.
 6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisami oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwisy wykorzystują do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „INFORMACJI O PLIKACH COOKIES”:

V PLIKI COOKIES – INFORMACJA

 1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies. 
 2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies. 
 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwisy powyżej wymienionych technologii jest:
  1. administrowanie Serwisami;
  2. dostosowanie zawartości Serwisów do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisów np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła, a może mieć np. podpowiadane wyniki głosowania w sondach, zapamiętywane udziały w quizach, ankietach, udzielone komentarze, wystawione artykułom oceny;
  3. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisów przez użytkowników;
  4. prezentacja reklam;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa przez wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisach.

PLIKI COOKIES - ogólnie

 1. W czasie korzystania z Serwisów na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  2. wygenerowany unikatowy numer;
  3. czas przechowywania pliku.
 2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:
  1. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
   1. tzw. first-party cookies (własne) - pochodzące z Serwisów, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu:  uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności Serwisów i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO
   2. tzw. third-party cookies (zewnętrzne) - umieszczane za pośrednictwem Serwisów przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisów; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisach, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies; 
  2. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
   1. pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
   2. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika;

INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator obok plików cookies korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje np. o zawartości koszyka. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
  1. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
  2. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – wtyczki portali społecznościowych i innych social mediów

 1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
  1. Google LLC;
  2. HotjarLtd
 2. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
 3. Dodatkowo w Serwisach znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram), mapy(Google Maps), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych. W przypadku portalu społecznościowego jest on współadministratorem tak pozyskanych danych. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Serwisy wykorzystują następujące narzędzia analityczne:
  1. Google Analytics - Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  2. Google Adwords - Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Adwords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
  3. Piksele Facebook Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisów.
 2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisach, nie chcą aby pliki cookies, Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisach.

 1. Użytkownik serwisu w domenie wiara.pl może w dowolnym momencie zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii także klikając tu, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisów.
 2. Administrator uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. Korzysta z Consent Management Platform nr 92.

  Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie klikając tutaj.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. 
 2. Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  1. rozwoju technologii,
  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3. rozwoju Serwisów.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisów.

Poprzednia wersja Polityki prywatności

«« | « | 1 | » | »»